Kabakov, Ilya
Ohne Titel

*1933 in Dnjepropetrowsk, Ukraine † 2023 in New York, USA

Kabakov, Ilya
Ohne Titel

[1327]
1998

Offsetdruck

signiert

100 x 70 cm

250,00