Simons, Luzia
Stockage 104

*1953 in Brasilien Lebt seit 2016 in Berlin

Simons, Luzia
Stockage 104

[1104]
2012 Offsetdruck (nach einem Scannachrome) 59,5 x 59,5 cm

20,00