On the way to communism

Ilya Kabakov, On the way to communism, 2017
Ilya Kabakov, On the way to communism, 2017